GZB

Samen met kerken wereldwijd
De GZB (Gereformeerde Zendingsbond) is een zendingsorganisatie in de Protestantse Kerk. Al meer dan 120 jaar delen wij het evangelie, samen met gemeenten over de hele wereld. De GZB heeft ruim vijftig zendingswerkers uitgezonden en steunt in een groot aantal landen diverse projecten.

Onze visie is dat door het delen van het evangelie mensen over de hele wereld God leren kennen, een plek vinden in een gemeente en groeien in geloof. We doen dat samen met kerken wereldwijd. Samen met onze partners werken we aan het stichten en opbouwen van gemeenten. Gemeenten waar geloof zich verdiept, waar iedereen welkom is en er onvoorwaardelijk wordt omgezien naar mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Een plek vanwaaruit mensen hun geloof en leven delen!

Met en van elkaar leren
Gelijkwaardigheid en wederkerigheid zijn sleutelwoorden in de relatie met onze partners. Daarbij zijn leren en ontvangen voor ons steeds belangrijker geworden. Ook bij de Nederlandse gemeenten die bij de GZB betrokken zijn, leeft het besef dat we elkaar nodig hebben in de wereldwijde kerk en van elkaar kunnen leren. De uitgezonden zendingswerkers spelen een belangrijke rol in dat proces. De GZB organiseert wederzijdse bezoeken en experience reizen, waarbij daadwerkelijke ontmoetingen plaatsvinden. Daarnaast houdt de GZB online interculturele bijbelstudies en studiesessies met predikanten uit Nederland en uit landen wereldwijd om dit leren vorm te geven.

Verrijking en aanscherping
Door middel van het gebruik van dit boek willen we als GZB de veelkleurige rijkdom van de wereldkerk onderstrepen. We stimuleren predikanten, zendingscommissies, bijbelkringen en andere groepen in de gemeente om met deze brieven aan de slag te gaan en te reflecteren op belangrijke thema’s in onze wereld. Daarbij komen ook lastige onderwerpen op tafel, maar dat hoort er helemaal bij in een gelijkwaardige relatie. Het is ons verlangen dat deze ‘ontmoetingen’ en gesprekken een verrijking en aanscherping zullen zijn voor ons christen-zijn in Nederland.

Kijk ook op: www.gzb.nl